گرگان تاریخ رفت : 1395/11/01 - گرگان تاریخ بازگشت : 1395/11/01 مدت اقامت: 1

آفرود جهان نما

خدمات:بیمه + ماشین شاسی بلند+لیدر+صبحانه+ناهار  

برنامه سفر: ساعت 6 صبح از گرگان به طرف جهان نما میرویم 

صبحانه و بازدید ازبرج رادکان

ناهار در ارتفاعات جهان نما

و تیوب سواری در چهار باغ جاده توسکستان

آژانس : گرگان تور

01732557161
09111713357
09111713357
gorgantourgorgan@yahoo.com