گرگان تاریخ رفت : 1395/10/21 - کیش تاریخ بازگشت : 1395/10/24 مدت اقامت: 3شب 4 روز

کیش هوایی

هتل ققنوس *** 2 تخته 220000        صبحانه +ناهار+ترانسفر رفت و برگشت

هتل ققنوس *** 3تخته 250000          صبحانه +ناهار+ترانسفر رفت و برگشت

هتل ققنوس *** 4تخته 280000         صبحانه +ناهار+ترانسفر رفت و برگشت

هتل ققنوس *** 5تخته 290000         صبحانه +ناهار+ترانسفر رفت و برگشت

 

 

 

هتل گلدیس **** 2تخته 165000      صبحانه +ناهار+ترانسفر رفت و برگشت

هتل گلدیس **** 3خته 180000       صبحانه +ناهار+ترانسفر رفت و برگشت

هتل گلدیس **** 4تخته 200000      صبحانه +ناهار+ترانسفر رفت و برگشت

 

 

هتل سیمرغ****3 تخته 190000     صبحانه +ترانسفر رفت و برگشت

هتل سیمرغ****3تخته 210000     صبحانه +ترانسفر رفت و برگشت

هتل سیمرغ****3تخته 230000     صبحانه +ترانسفر رفت و برگشت

هتل سیمرغ****4خته 250000      صبحانه +ترانسفر رفت و برگشت

 

هتل ققنوس *** 2 تخته 220000        صبحانه +ناهار+ترانسفر رفت و برگشت

هتل ققنوس *** 3تخته 250000          صبحانه +ناهار+ترانسفر رفت و برگشت

هتل ققنوس *** 4تخته 280000         صبحانه +ناهار+ترانسفر رفت و برگشت

هتل ققنوس *** 5تخته 290000         صبحانه +ناهار+ترانسفر رفت و برگشت

 

 

 

هتل گلدیس **** 2تخته 165000      صبحانه +ناهار+ترانسفر رفت و برگشت

هتل گلدیس **** 3خته 180000       صبحانه +ناهار+ترانسفر رفت و برگشت

هتل گلدیس **** 4تخته 200000      صبحانه +ناهار+ترانسفر رفت و برگشت

 

 

هتل سیمرغ****3 تخته 190000     صبحانه +ترانسفر رفت و برگشت

هتل سیمرغ****3تخته 210000     صبحانه +ترانسفر رفت و برگشت

هتل سیمرغ****3تخته 230000     صبحانه +ترانسفر رفت و برگشت

هتل سیمرغ****4خته 250000      صبحانه +ترانسفر رفت و برگشت

 

 

 

تمامی این قیمت ها مدت اعتبارش تا 15 بهمن میباشد

 

آژانس : گرگان تور

01732557161
09111713357
09111713357
gorgantourgorgan@yahoo.com